DADES PERSONALS | ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS | fotos

fotos

Autorització per a la realització de fotos i/o foto del grup per al Diploma

L'enregistrament/captació i ús d'imatges on puga aparéixer, de manera conjunta o individualitzada en el complex de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, a títol gratuït, sense que genere en cap cas, drets o cap compensació econòmica per a qui subscriu, en els següents termes: 

L'enregistrament i captació d'imatges: les gravacions, fotografies o filmacions es podrán realitzar per CAC, S.A./AVANQUA o pels mitjans de comunicació per ella convocats, amb fins periodístics, publicitaris o promocionals de la Ciutat de les Arts i les Ciències. En cap cas, les gravaciones realitzades per CAC, S.A. i/o AVANQUA suposaran menyscapte de l'honra o reputació, a tenor del que es disposa en la Llei 1/1982, de 5 de maig, de Protecció a l'Honor, a la Intimitat Personal i a la Pròpia Imatge, i legislació concordant.

Opcions d'ús de les imatges segons la seua resposta en el formulari de l'Escola d'Estiu:

NO: El xiquet/a no serà fotografiat ni filmat en vídeo.

NOMÉS PER A FOTOS: S'autoritza a que CACSA  fotografie al xiquet/a per a incloure les imatges en una carpeta compartida perquè els pares puguen veure i descarregar les mateixes.

NOMÉS PER A VÍDEOS: S'autoritza a que CACSA grave vídeos en els quals isca el xiquet/a per a incloure els vídeos en una carpeta compartida perquè els pares puguen veure i descarregar les mateixes.

NOMÉS PER AL DIPLOMA: El xiquet/a només serà fotografiat en la foto del diploma de l'Escola d'Estiu.

TOTS: Es podrà fotografiar i gravar al xiquet/a per incloure en una carpeta compartida perquè els pares pueuen veure i descarregar les fotoss

Promocionar i publicitar les activitats que es realitzen en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, en qualsevol mitjà de comunicació social (premsa escrita, TV, web, xarxes socials...) per qualsevol sistema o format, modalitat o procediment tècnic existent o esdevenidor, tant en analògic com digital, inclós el vídeo domèstic, televisió per cable o satèl·lit i publicitat (publicacions, fullets, cartells...), sense limitació temporal o geogràfica.

Les imatges podran ser tractades i modificades per al seu ús d'acord amb el que establix el paràgraf anterior. Les imatges obtingudes podran ser cedides lliurement a tercers amb fins periodístics, publicitaris o promocionals de CAC, S. A. y/o AVANQUA