BASES

Participació

Este concurs es dirigix a estudiants de 3r i 4t de Secundària i Batxillerat de la Comunitat Valenciana. Els grups seleccionats en cada centre educatiu hauran d'anar acompanyats a la final del concurs pel professor responsable, el qual s'encarregarà de la tutela dels alumnes durant la sèrie d'activitats científiques contingudes en la competició de cristal·lització.

Només es permetrà la participació d'un grup de tres alumnes per professor participant. Els alumnes que ho desitgen podran complementar la seua presentació amb material audiovisual (l'ordinador portàtil haurà de ser aportat pels participants).

Es recomana que tots els professors dels centres participants realitzen el curs de formació. Els professors que hagen realitzat este curs en edicions anteriors del concurs quedaran eximits del curs si així ho desitgen.

Operativa de la competició

Els processos creatius i d'execució del treball científic han de ser realitzats exclusivament pels alumnes. El paper del professor serà merament instructiu i formatiu permetent a l'alumne desenrotllar el màxim del seu potencial.

Cada professor vetlarà per la seguretat dels seus alumnes al llarg de tots els experiments de cristal·lització realitzats en l'aula.

El comportament adequat dels alumnes i el manteniment dels codis de disciplina i ètica científica seran altament valorats. L'absència d'un codi ètic adequat podrà repercutir en la desqualificació.

Cada grup d'alumnes podrà presentar un projecte de cristal·lització en qualsevol de les quatre modalitats del concurs: cristal·lització d'ADP, formació de geodes, cristal·lització de la sal comuna o cristal·lització de gels.

Serà requisit OBLIGATORI que cada grup d'alumnes presente un pòster amb format científic junt amb el seu treball experimental i el quadern de laboratori. La grandària ha de ser de 80 x 100 centímetres i l'orientació vertical. Constarà de les parts següents: a) Títol del treball; (b) Membres participants; (c) Centre educatiu a què representa; (d) Descripció del pla de treball realitzat o de la metodologia utilitzada; (d) Objectius del treball; (e) Materials empleats, incloent les substàncies químiques utilitzades i els equips de laboratori usats; (f) Descripció i fotografia dels resultats obtinguts; (g) Referències usades.

Els alumnes tindran un màxim de tres minuts per a presentar el seu projecte, després el jurat podrà realitzar les preguntes que estime convenient, durant un temps màxim de tres minuts.

S'establiran premis per als millors treballs de cristal·lització, independentment del la modalitat triada: cristal·lització d'ADP, formació de geodes, cristal·lització de la sal comuna o cristal·lització de gels.

Fase online

Serà requisit OBLIGATORI que cada grup d'alumnes realitze un vídeo d'una duració màxima de 5 minuts en el qual es presente el projecte. En este vídeo hauran d'intervindre tots els alumnes que participen en el projecte. Es crea un premi especial al millor vídeo que s'atorgarà només en cas que es realitze la fase presencial. 
 
El vídeo es podrà enviar en els següents formats: AVI, MP4, MOV o MKV.
 
En cas de no poder celebrar-se la fase presencial, este vídeo servirà per a valorar els següents premis: 1r, 2n i 3er premi i el premi a la millor exposició realitzada pels alumnes. 

Valoració de la resta de premis en fase online: 
 
Premi al millor pòster: com en edicions anteriors, s'enviarà un arxiu amb el pòster en format pdf o jpg.
Premi a la composició més original: s'enviaran diverses fotografies (màxim 4 fotos). 
Premi al millor quadern de laboratori: s'haurà d'escanejar el quadern i enviar-lo en pdf.
Premi al millor cristall: es realitzaran diverses fotografies (màxim 4 fotos). Es valorarà especialment les fotografies que mostren detalls o realitzades a contraclaror per a apreciar la puresa del cristall. 
 
En cas d'activar-se la fase online, els participants rebran un correu electrònic amb les indicacions necessàries per a penjar els seus treballs en el compte FTP que s'habilitarà a este efecte.

Criteris d'avaluació generals:

a) Creativitat: grau d'innovació en la realització d'experiments o modificacions innovadores al procediment.

b) Pla de treball:

 • Aplicació del mètode científic en l'elaboració del pla de treball.
 • Estructuració coherent i clara del pla de treball.
 • Descripció correcta dels cristalls obtinguts.
 • Ús adequat de les figures, taules, gràfiques i/o fotografies.

c) Quadern de laboratori: claredat del quadern de laboratori i dels experiments duts a terme.

d) Qualitat del pòster i exposició oral (3 minuts):

 • Coneiximent i domini del procediment o metodologia utilitzada per a l'elaboració del cristall.
 • Contingut i claredat del pòster.
 • L'ús del pòster com ajuda en l'explicació i no com punt de lectura per a la mateixa.
 • Utilització del llenguatge cientific-tècnic apropiat en l'exposició oral que ha de fer-se amb coherència i claredat.
 • Seguretat en l'expressió dels conceptes adquirits i resultats obtinguts.
 • Massa - volum de la composició cristal·lina.
 • Estètica de la presentació i la forma de mostrar els resultats.

b) Formació de geodes:

 • Hauràn de presentar-se les geodes completes, és a dir, si estan obertes, les dos mitats. Grandària de la geoda.
 • Grau de recobriment de la superfície interior pels cristalls. Qualitat dels vidres.
 • Estètica de la presentació.

c) Cristal·lització de la sal comuna: haurà de presentar-se almenys tres tipus de cristalls. a) Flor de sal. b) Sal de Maldon. c) Poals monocristalinos de sal de major grandària. Es valorarà:

 • La grandària dels cristalls.
 • Morfologia dels cristalls.
 • Composició i disseny.
 • Estètica de la presentació.

d) Cristal·lització en gels:

 • Grandària dels cristalls.
 • Morfologia dels cristalls.
 • Disseny experimental.
 • Estètica de la presentació.

En el cas que es presentaren estructures de Liesegang, es valoraria la nitidesa de l'estructura en lloc de la grandària i forma dels cristalls.

Nota general: en tots els casos es valoraran els treballs de microscòpia, detalls del creixement cristal·lí, realització de vídeos i/o fotografies i simulacions.

Exposició dels projectes i entrega de premis

L'entrega dels premis tindrà lloc el 7 de maig de 2021, a l'Auditori Santiago Grisolía del Museu de les Ciències.

Premis:

 • 1er premi.
 • 2n premi.
 • 3er premi.

A més, s'establixen els següents premis especials:

 • Premi a la millor exposició realitzada pels alumnes.
 • Premi a la composició més original.
 • Premi al millor cristall.
 • Premi al millor pòster.
 • Premi al millor quadern de laboratori.
 • Premi al millor vídeo

Cadascú d'estos premis estarà dotat amb un diploma acreditatiu i un obsequi.

Els treballs guanyadors seran exposats en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Acceptació:

La Universitat Jaume I de Castelló i la Ciutat de les Arts i les Ciències es reserven el dret de modificar els terminis i les dates establides en les presents bases, així com la potestat de cancel·lar, suspendre o modificar este concurs i les seues bases, en cas fortuït o força major, o davant de circumstàncies que, a criteri dels organitzadors, així ho justifiquen. En cap cas, l'exercici de tals drets per part dels organitzadors permetrà la formulació de reclamacions pels interessats.

Tots els participants del concurs hauran d'autoritzar la publicació de fotografies i material audiovisual que es generen durant la realització del concurs en els mitjans de comunicació, i en la pàgina web de la Ciutat de les Arts i les Ciències. En el cas de menors d'edat seran els pares i/o tutors els que autoritzen i firmen el document. La participació en este concurs implica la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i la decisió inapel·lable del jurat.

L'organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases. Estes bases poden ser modificades per l'organització, qui comunicarà als participants tots els canvis que es pogueren realitzar amb suficient antelació.

Informació addicional:

Per a informació addicional sobre el concurs contactar en el correu electrònic de la Ciutat de les Arts i les Ciències: divulgacion@cac.es