BASES

Participació

Este concurs es dirigix a estudiants de 3r i 4t de Secundària, Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional de Grau Bàsic i Mitjà​ de la Comunitat Valenciana. Els grups seleccionats en cada centre educatiu hauran d'anar acompanyats a la final del concurs pel professor responsable, el qual s'encarregarà de la tutela dels alumnes durant la sèrie d'activitats científiques contingudes en la competició de cristal·lització.

Només es permetrà la participació d'un grup de tres alumnes per professor participant. Els alumnes que ho desitgen podran complementar la seua presentació amb material audiovisual. En cas de necessitar ordinador, aquest haurà de ser aportat pels participants. 

Es recomana que tots els professors dels centres participants realitzen el curs de formació. Els professors que hagen realitzat este curs en edicions anteriors del concurs quedaran eximits del curs si així ho desitgen.


Operativa de la competició

Els processos creatius i d'execució del treball científic han de ser realitzats exclusivament pels alumnes. El paper del professor serà merament instructiu i formatiu permetent a l'alumne desenrotllar el màxim del seu potencial.

Cada professor vetlarà per la seguretat dels seus alumnes al llarg de tots els experiments de cristal·lització realitzats en l'aula.

El comportament adequat dels alumnes i el manteniment dels codis de disciplina i ètica científica seran altament valorats. L'absència d'un codi ètic adequat podrà repercutir en la desqualificació.

Cada grup d'alumnes podrà presentar un projecte de cristal·lització en qualsevol de les quatre modalitats del concurs: cristal·lització d'ADP, formació de geodes, cristal·lització de la sal comuna o cristal·lització de gels. En tot cas, es podrà exposar un màxim de 2,5 kg d'ADP sobre la taula. 

Serà requisit OBLIGATORI que cada grup d'alumnes presente un pòster amb format científic junt amb el seu treball experimental i el quadern de laboratori. La grandària ha de ser de 80 x 100 centímetres i l'orientació vertical. Constarà de les parts següents: a) Títol del treball; (b) Membres participants; (c) Centre educatiu a què representa;  (d) paraules clau; (e) Descripció del pla de treball realitzat o de la metodologia utilitzada; (f) Objectius del treball; (g) Materials empleats, incloent les substàncies químiques utilitzades i els equips de laboratori usats; (h) Descripció i fotografia dels resultats obtinguts; (i) Referències usades.

Els alumnes tindran un màxim de tres minuts per a presentar el seu projecte, després el jurat podrà realitzar les preguntes que estime convenient, durant un temps màxim de tres minuts.

S'establiran premis per als millors treballs de cristal·lització, independentment de la modalitat triada: cristal·lització d'ADP, formació de geodes, cristal·lització de la sal comuna o cristal·lització de gels.


Avaluació i valoració de jurat
 
Per a la correcta valoració per part del jurat, serà requisit OBLIGATORI que cada grup d'alumnes realitze un vídeo d'una duració màxima de 4 minuts en el qual es presente el projecte. En este vídeo hauran d'intervindre tots els alumnes que participen en el projecte. Es podran usar recursos gravats durant el procés de cristal·lització i recursos gràfics sempre que siguen originals i estiguen lliures de drets d'autor. El “vídeo del projecte” s'haurà de penjar en la plataforma YouTube (es pot triar manera oculta o manera pública) i s'enviarà l'enllaç per correu electrònic al personal de l'organització.

Per a avaluar el premi al millor quadern de laboratori, s'enviarà un vídeo amb una duració màxima d'un minut en el qual s'explicarà els aspectes més rellevants del quadern de laboratori desenvolupat pels alumnes. El “vídeo del quadern de laboratori” s'haurà de penjar en la plataforma YouTube (es pot triar manera oculta o manera pública) i s'enviarà l'enllaç per correu electrònic al personal de l'organització.

Per a avaluar el premi al millor pòster: s'enviarà el pòster en format digital (pdf o jpg) a través de la plataforma https://wetransfer.com/ als correus electrònics del personal de l'organització. Les característiques del pòster s'indiquen en les bases.

Podran optar al premi del públic al millor projecte tots els grups que hagen penjat el “vídeo del projecte” en manera pública, el guanyador serà el que aconseguisca més “m'agrada”. Data límit: 18/05/2023 a les 10.00 hores.

Encara que els projectes s'avaluaran durant la final presencial, el material multimèdia permet que el jurat estudie amb detall els projectes presentats i conega amb antelació el treball realitzat pels alumnes.
 

Criteris d'avaluació generals:

a) Creativitat: grau d'innovació en la realització d'experiments o modificacions innovadores al procediment.

b) Pla de treball:

 • Aplicació del mètode científic en l'elaboració del pla de treball.
 • Estructuració coherent i clara del pla de treball.
 • Descripció correcta dels cristalls obtinguts.
 • Ús adequat de les figures, taules, gràfiques i/o fotografies.

c) Quadern de laboratori: claredat del quadern de laboratori i dels experiments duts a terme.

d) Qualitat del pòster i exposició oral (3 minuts):

 • Coneiximent i domini del procediment o metodologia utilitzada per a l'elaboració del cristall.
 • Contingut i claredat del pòster.
 • L'ús del pòster com ajuda en l'explicació i no com punt de lectura per a la mateixa.
 • Utilització del llenguatge cientific-tècnic apropiat en l'exposició oral que ha de fer-se amb coherència i claredat.
 • Seguretat en l'expressió dels conceptes adquirits i resultats obtinguts.
 • Massa - volum de la composició cristal·lina.
 • Estètica de la presentació i la forma de mostrar els resultats.

b) Formació de geodes:

 • Hauràn de presentar-se les geodes completes, és a dir, si estan obertes, les dos mitats. Grandària de la geoda.
 • Grau de recobriment de la superfície interior pels cristalls. Qualitat dels vidres.
 • Estètica de la presentació.

c) Cristal·lització de la sal comuna: haurà de presentar-se almenys tres tipus de cristalls. a) Flor de sal. b) Sal de Maldon. c) Poals monocristalinos de sal de major grandària. Es valorarà:

 • La grandària dels cristalls.
 • Morfologia dels cristalls.
 • Composició i disseny.
 • Estètica de la presentació.

d) Cristal·lització en gels:

 • Grandària dels cristalls.
 • Morfologia dels cristalls.
 • Disseny experimental.
 • Estètica de la presentació.

En el cas que es presentaren estructures de Liesegang, es valoraria la nitidesa de l'estructura en lloc de la grandària i forma dels cristalls.

Nota general: en tots els casos es valoraran els treballs de microscòpia, detalls del creixement cristal·lí, realització de vídeos i/o fotografies i simulacions.

 

Exposició dels projectes i entrega de premis

L'entrega de premis es realitzarà el dia 19 maig de 2023.

Premis:

 • 1er premi.
 • 2n premi.
 • 3er premi.

A més, s'establixen els següents premis especials:

 • Premi a la millor exposició realitzada pels alumnes.
 • Premi a la composició més original.
 • Premi al millor cristall.
 • Premi al millor pòster.
 • Premi al millor quadern de laboratori.
 • Premi del públic al millor projecte
 • Premi al millor vídeo
 • Premi al millor ADP pur
 • Premi al cristall més original

Cadascú d'estos premis estarà dotat amb un diploma acreditatiu i un obsequi.

Els treballs guanyadors seran exposats en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Acceptació:

La Universitat Jaume I de Castelló i la Ciutat de les Arts i les Ciències es reserven el dret de modificar els terminis i les dates establides en les presents bases, així com la potestat de cancel·lar, suspendre o modificar este concurs i les seues bases, en cas fortuït o força major, o davant de circumstàncies que, a criteri dels organitzadors, així ho justifiquen. En cap cas, l'exercici de tals drets per part dels organitzadors permetrà la formulació de reclamacions pels interessats.

Tots els participants del concurs hauran d'autoritzar la publicació de fotografies i material audiovisual que es generen durant la realització del concurs en els mitjans de comunicació, i en la pàgina web de la Ciutat de les Arts i les Ciències. En el cas de menors d'edat seran els pares i/o tutors els que autoritzen i firmen el document. La participació en este concurs implica la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i la decisió inapel·lable del jurat.

L'organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases. Estes bases poden ser modificades per l'organització, qui comunicarà als participants tots els canvis que es pogueren realitzar amb suficient antelació.

Informació addicional:

Per a informació addicional sobre el concurs contactar en el correu electrònic de la Ciutat de les Arts i les Ciències: divulgacion@cac.es