Jurat | Criteris de valoració | Premis

Jurat

El jurat avaluarà tots el projectes rebuts que complisquen els requisits indicats en les bases, dictaminarà el premi de la Fase On line de cada categoria i seleccionarà els projectes que passaran a la Fase Presencial en el Museu de les Ciències el 24 de març de 2023.

Després de la presentació dels projectes en la Fase Presencial, el jurat valorarà tots els treballs presentats, dictaminarà els premis de cada categoria i els lliurarà, juntament amb els premis de la Fase On line, en el lliurament de premis.

Si el jurat el considera oportú realitzarà preguntes sobre els projectes presentats.

El jurat podrà deixar desert algun dels premis en cas que no reunisquen les condicions requerides. Les decisions del jurat seran inapel·lables.