Bases legals

I CONCURS DE CURTMETRATGES ‘Fèric’

 
1. OBJECTE I DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
 
Emotional Business S. L., empresa adjudicatària de les accions desenrotllades amb motiu del XX aniversari de l'Hemisfèric, segons contracte signat amb la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S. A. (d'ara en avant CAC, S. A.) en relació a la campanya de publicitat, convoca el I Concurs de Curtmetratges 'Fèric'.
 
2. PARTICIPANTS
 
Pot participar qualsevol persona major d'edat o menor d'edat, amb l'autorització prèvia del tutor legal, de forma individual o en equip, com a persona física o jurídica. Hi haurà un responsable per grup, i es presentarà un projecte per inscripció.
 
Cada participant pot inscriure fins un màxim de 3 obres.
 
3. TERMINI D’ENTREGA PERÍODES
 
El termini d'entrega dels treballs serà fins al 30 de novembre de 2018, no sent admés cap treball que no haja sigut entregat en els terminis establits. D'altra banda, el guanyador serà notificat el dia 18 de desembre a través de les xarxes socials de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn) i en la web: www.20añosdesueños.com.
 
4. INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ
 
La inscripció es realitzarà en el següent correu electrònic concursodecortos@20añosdesueños.com junt amb la informació relativa. La documentació aportada per correu electrònic serà la següent:
 • MAJORS D'EDAT: FITXA D'INSCRIPCIÓ (ANNEX I), degudament omplida acompanyada per l'autorització d'ús de dades de caràcter personal (ANNEX II).
 • MENORS D'EDAT: FITXA D'INSCRIPCIÓ (ANNEX I), degudament omplida acompanyada per l'autorització d'ús de dades de caràcter personal per a menors (ANNEX III), i una autorització expressa del pare/mare o tutor permetent la participació del menor en este concurs de curtmetratges. 
 • PERMISOS DE GRAVACIÓ: en el cas de voler gravar les instal·lacions de l’Hemisfèric, tant interiors com exteriors, és obligatori sol·licitar un permís de gravació a través del correu electrònic concursodecortos@20añosdesueños.com, on s’identifique la persona inscrita. Després de la recepció d’este correu, l’Organització es posarà en contacte amb els interessats per a concretar els detalls de la gravació i serà obligatori firmar l’Autorització d’Ús d’Imatges, que serà entregada per part de Ciutat de les Arts i les Ciències als participants, el mateix dia de la gravació. 
 • CURTMETRATGE: consultar les característiques tècniques del punt 6 d'este document.
 
5. TEMA
 
Els treballs seran peces de vídeo o cine, de temàtica i tècnica lliures, quedant excloses les meres reproduccions d’esdeveniments o representacions de qualsevol índole. S’admetran obres de caràcter experimental, ficció, animació i documentals. No podran presentar-se curtmetratges que tinguen caràcter o continguts publicitaris.
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES
 • La resolució del curtmetratge serà d’almenys 1280 x 1080 píxels, en format .MP4 o .MOV, i no podran ocupar més de 800 MB
 • Es recomana, si és possible, facilitar una còpia addicional amb les característiques següents: resolució de fins a 1998 x 1080 píxels, preferiblement en format DCP, o si no n'hi ha .MP4 o .MOV. El pes de l'arxiu proporcionat, en este cas, no tindrà limitació. El fi últim d'esta còpia és ser projectada en la pantalla de l'Hemisfèric, si resulta ser un dels tres guanyadors. L'Organització es reserva el dret de decidir projectar o no, els curts guanyadors que no complisquen amb la qualitat mínima recomanada en este punt. 
 • Serà obligatori presentar una còpia del curtmetratge, amb el nom d'arxiu del títol de l'obra, sent exactament el mateix que figure a la fitxa d'inscripció, a través de plataformes com Google Drive, Dropbox o FTP o paregudes on romanga, i es puga descarregar el curtmetratge, durant tot el procés de selecció. 
 • El curtmetratge no podrà tindre una duració superior a 20 minuts, inclosos els crèdits. Podran aparéixer les cortinetes facilitades que es troben en la web del concurs de curts www.20añosdesueños.com
 • El curtmetratge haurà d’haver-se realitzat en els últims 20 anys, és a dir, des que existix l’Hemisfèric. Per tant, només s’admetran peces posteriors al 16 d’abril de 1998.
 • El so parlat del curtmetratge serà en llengua castellana o valenciana, podent tindre subtítols i/o conversió a l'anglés, valencià, castellà. 
 • La música haurà d'estar lliure de drets d'autor, o ser d'autoria pròpia, per a poder publicar el curt en les diverses plataformes digitals de què es disposa. 
 • Els elements utilitzats en la realització de l'obra, que pogueren originar gastos derivats dels drets d'autor, seran responsabilitat dels concursants.
 • Cada curtmetratge es registrarà a nom de la persona o equip que figure en els títols del curtmetratge, i el seu/s autor/s quedaran inclosos en la fitxa d'inscripció, sent estes persones les beneficiàries del premi atorgat, en el cas de ser la/les persone/s guanyador/es.
 • L’organització es reserva el dret d’excloure totes aquelles obres el contingut de les quals siga obscé, violent, sexista, racista, procliu al maltractament animal o que vulnere algun dret fonamental de la persona
 • Les obres que no oferisquen les garanties tècniques especificades en les bases d'este concurs podran ser rebutjades.

7. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ
 
La Comissió Organitzadora designarà els membres del Jurat, el qual estarà integrat per persones coneixedores i relacionades amb el sector audiovisual valencià que es detallaran en la web www.20añosdesueños.com més avant. La fallada del Jurat calificador será inapel·lable, per a la qual cosa haurà de cenyir-se fidelment a les bases. El Jurat es reserva el dret de solucionar qualsevol dubte o problema que es presente respecte a estes bases.
 
El Jurat té dret de desqualificar qualsevol participant que incomplisca amb alguna de les condicions presentades en estes bases. Els criteris que es valoraran a l'hora de seleccionar els preseleccionats seran els següents:
 

CRITERIS

INDICADORS

Creativitat

L’originalitat i innovació respecte a narrativa, tècnica, estètica i altres factors inherents al llenguatge cinematogràfic. 

Composició

Els elements que estiguen presents en l'obra, que siguen tractats amb harmonia o contrast, d'acord amb el missatge que es desitja expressar. El desenrotllament de la idea a nivell de muntatge i fotografia.

Tècnica

La tècnica de muntatge i de gravació triada han de contribuir adequadament a plasmar el missatge, ressaltant el seu valor expressiu i comunicatiu aportant una clara interpretació del tema. Les innovacions aplicades del llenguatge cinematogràfic.

Presentació

La demostració del compromís i el compliment de les condicions tècniques es valoraran positivament. La qualitat artística i estètica de l'obra.


8. PREMIS

S'establix el següent:

 • 1r premi: amb una dotació de 2.000 euros.
 • 2n premi: 1 passe CIENCIAMICS amb accés il·limitat durant un any al Museu de les Ciències i Hemisfèric. En el cas que el beneficiari d'este premi siga un grup, es farà entrega d’un màxim de 6 passes

El beneficiari del ganador/a del primer premi, se sol·licitarà la certificació bancària del compte on abonar la quantia assignada, i on s'acredite la titularitat en la mateixa de la persona responsable del grup.


9. RÈGIM JURÍDIC I EXHIBICIÓ DE LES OBRES SELECCIONADES

 • L'organització podrà desqualificar aquells curtmetratges que no complisquen els requisits bàsics del concurs, donant avís als participants que la seua peça ha sigut desqualificada pels motius pertinents.
 • L'organització es reserva el dret de modificar les bases, sempre que els dits canvis no afecten l'esperit del concurs.
 • L'organització es reserva el dret d'explotació publicitària de les obres presentades per a promocionar futures edicions.
 • L'organització no es fa responsable dels danys a persones, mobiliari urbà I/o edificis públics o privats que puguen ser ocasionats pels participants. La responsabilitat civil subsidiària recaurà en els participants responsables dels dits actes.
 • L'organització pressuposa que els realitzadors dels treballs presentats posseïxen els drets sobre l'obra presentada, i no assumix cap responsabilitat derivada d'este extrem.
 • Els treballs preseleccionats es podran visualitzar en la pàgina web www.20añosdesueños.com o en altres canals de la Ciutat de les Arts i les Ciències, o canals secundaris. Els participants del concurs concedixen els drets d'exhibició dels treballs presentats, sense necessitat cap d'avís ni compensació per la concessió de tal dret. Per a això firmaran un document autoritzant la inclusió del curt en la web www.20añosdesueños.com
 • Els membres del jurat realitzaran una selecció de finalistes, entre els que es triaran dos guanyadors: 1er i 2n premi.
 • L’autor o autors de l’obra seleccionada com a guanyadora, seran informats de la data en què és projectarà el seu cortometraje a l’Hemisfèric, i seran invitats a la projecció del mateix. L’organització no es fa responsable dels costos de dietes i desplaçaments derivats d’esta assistència.
 • La inscripció i entrega dels treballs en el concurs suposa l’acceptació de les bases.
 • Els dos guanyadors d'este concurs (1er premi i 2n premi), una vegada coneguda la fallada del Jurat, hauran de firmar la cessió dels drets de Propietat Intel·lectual, autoritzant tant a Emotional Business S. L. U., empresa adjudicatària i organitzadora del concurs, com a CAC, S. A., després de les cessions dels drets d'explotació: per a la publicació, reproducció o distribució del curtmetratge realitzat, amb renúncia expressa a qualsevol tipus de reclamació que puga derivar-se i en els termes exigits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. La dita autorització serà un requisit indispensable per a la recepció del premi/s.