Descobrix l'Àgora | Coneix l'Àgora

Coneix l'Àgora

Àgora

L'Àgora és una estructura metàl·lica de planta semblant a una el·lipse apuntada de 88 metres de llarg per 66 d'ample, i l'àrea coberta té vora 4.811 metres quadrats. Este gran espai interior es concep com una plaça pública coberta, de planta diàfana, al mateix nivell que els estanys i passejos adjacents.

El revestiment de la coberta fixa, que tancada assolix una altura màxima d'uns 70 metres sobre la rasant, es fa mitjançant plaques de vidre, i la zona inferior mitjançant plaques opaques revestides de trencadís.